Nabídka

Parkové a sadové úpravy
Realizace soukromých zahrad
Údržba veřejné zeleně
Drobné stavby v parcích a zahradách
Dětská hřiště
Péče o dřeviny ve veřejné zeleni
Zemní, výkopové a bourací práce

Parkové a sadové úpravy

Nejen ve veřejné zeleni provádíme realizace parkových a sadových úprav dle přání zákazníků. Naše společnost umí vytvořit zahradu nebo park „na zelené louce“. Dle návrhu provádíme terénní úpravy a drobné stavební práce. Dále nabízíme zakládání trávníků různých typů a jejich následnou péči, výsadby dřevin s následnou péčí, zakládání a údržbu květinových záhonů s trvalkami i letničkami. Poradíme si také s vodními prvky.

Realizace soukromých zahrad

Dle podrobné konzultace se soukromým investorem připravíme studii, jejíž součástí je výkaz výměr, technická zpráva a osazovací plán. Zahrada by měla navazovat na charakter svého okolí, případně korespondovat s rázem krajiny. Použité rostliny by měly být vhodné pro dané klimatické a půdní podmínky. Nová zahrada by měla působit uklidňujícím harmonickým dojmem tak, aby byl vytvořen rozšířený obytný prostor pro obyvatele domu. Vzhled soukromé zahrady by měl být vytvářen také s ohledem na to, zda se nachází ve městě, na vesnici či „na samotě u lesa“. Každé místo má jiná pravidla. Městské zahrady jsou spíše okrasné s několika ovocnými stromy. Je vhodné i v okrasné zahradě pamatovat alespoň na drobné ovoce pro děti, jako je rybíz, maliny či borůvky. Na venkově nacházíme okrasnou část a často také užitkovou část zahrady, případně sádek. Zahrada v navazující na otevřenou krajinu by neměla mít ostré hranice. Její prostor by měl nenápadně do krajiny přecházet. Velkou chybou jsou v tomto případě živé ploty ze zeravů nebo vysoké zdi okolo domů. Zde by se měly použít kosterní dřeviny, které se vyskytují v okolní krajině. Při vlastní realizaci jakékoliv zahrady je potřeba nejprve odstranit nežádoucí vegetaci, případně nežádoucí drobné stavby a provést terénní úpravy vedoucí k hrubé modelaci terénu. Dle potřeby následují drobné stavební úpravy – zídky, cestičky apod. a pak jemná modelace terénu. Poté jsou instalovány obruby záhonů, vysazeny rostliny, provedeno mulčování a nakonec založen trávník. Zahradu vždy opouštíme čistou ke spokojenosti našich zákazníků.

Údržba veřejné zeleně

Naše firma má dlouholetou praxi v komplexní péči o veřejnou zeleň, kterou provádíme zejména v lokalitě Nové Butovice v Městské části Praha 13. Vedle péče o dětská hřiště, o sadové úpravy zajišťujeme také úklidy odpadů vč. obsluhy odpadkových košů, seče trávníků na plochách veřejné zeleně a zimní službu na pěších komunikacích. V rámci údržby veřejné zeleně provádíme také drobné opravy stavebních konstrukcí, herních prvků, dřevěných prvků. Některé dřevěné konstrukce kompletně sami vyrábíme.

Drobné stavby v parcích a zahradách

V rámci soukromé i veřejné zeleně provádíme drobné stavební úpravy, jako jsou umisťovaní městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše), instalace herních prvků na dětských hřištích, stavby povrchů dětských hřišť, zídek, podezdívek, zahradního oplocení, altánů, pergol, rekonstrukce pěších komunikací či různých skulptur.

Dětská hřiště

V Městské Části Praha 13, jsme provedli více než desítku rekonstrukcí a staveb veřejných dětských hřišť pro různé věkové skupiny. V této oblasti nabízíme kompletní služby. Provádíme likvidace starého mobiliáře, realizace terénních úprav, instalace moderních herních prvků od nejrůznějších firem dle požadavků zákazníka. Jsme schopni postavit například dětské hřiště pro nejmenší i venkovní posilovnu. Dětská hřiště jsou doplňována lavičkami, odpadkovými koši a sadovými úpravami s výsadbami dřevin i květin. Při realizaci vždy úzce spolupracujeme s investorem. Společnou snahou je vždy vytvořit vysoce inspirativní hřiště pro danou věkovou skupinu dětí. Máme dlouholeté zkušenosti s kompletní údržbou veřejných dětských hřišť včetně pravidelných vizuálních kontrol bezpečnosti a drobných oprav herních prvků.

Péče o dřeviny ve veřejné zeleni

Zakládáme plošné i solitérní výsadby keřů. Samozřejmostí jsou potřebné terénní úpravy a příprava kvalitního substrátu pro výsadbu. O keře pečujeme s přihlédnutím k individuálním potřebám jednotlivých druhů. V prvních letech provádíme pravidelné odplevelování keřových skupin, výsběry odpadků, zálivky či výměny uschlých jedinců. V následujících letech provádíme všechny typy řezů (př. průklesty, zmlazení) dle požadavků zákazníka. V případě potřeby provádíme také likvidace přestárlých či nevhodných porostů.
Při výsadbě stromů máme snahu volit vždy takové druhy, které jsou vhodné na konkrétní místo do veřejné zeleně. Většinou musí stromy ve veřejné zeleni zvládat sucho, nekvalitní zem, nevhodné povětrnostní a vláhové podmínky, zasolení, psí moč, vandalizmus apod. Při výsadbách stromů zajistíme přípravu půdy s kvalitním substrátem, vlastní výsadbu s volbou kvalitního výsadbového materiálu, vhodné zakůlování kmenu kvůli stabilitě v prvních letech po výsadbě, v okolí kořenových náběhů připravíme závlahovou mísu. V prvních letech po výsadbě provádíme výchovné řezy, které postupně měníme ve zdravotní. Zajišťujeme také zálivky mladých stromů v letních měsících. V případě starých jedinců provádíme bezpečnostní řezy, aby spadlé části stromů nepoškodily zdrav í či majetek obyvatel měst. Důležité však je stromy řezat co nejméně a zachovávat jejich přirozený habitus. Každý řez je rána, která se musí hojit a může být branou pro vstup chorob či škůdců do dřeviny. Také je velmi důležité volit správné stromy na správná místa, aby nedocházelo ke zbytečnému kácení zdravých a krásných stromů jedině proto, že rostou například blízko u domů. Kácení i frézování pařezů patří také do našich služeb. Všechny tyto práce vykonávají zkušení arboristé. I při drobných stavbách dbáme na ochranu stromů na staveništi.

Zemní, výkopové a bourací práce

Vedle již uvedených zahradnických prací se také zabýváme poměrně komplexními službami v oboru strojně prováděných zemních, výkopových a bouracích prací. Disponujeme odborně proškoleným personálem i vlastní technikou. Mezi naše hlavní činnosti patří hrubé terénní úpravy (skrývka zeminy, plošné odkopy a násypy); hloubení stavebních jam pro menší stavební konstrukce; drobné demoliční práce (zděné, ocelové a železobetonové objekty a konstrukce), hutněné násypy zemních těles, drenážní systémy, úprava plání a parkovišť; založení štěrkových vrstev komunikací; kompletní terénní úpravy (rozprostření ornice, modelace terénu); odvoz a likvidace zemin, sutí a dalších odpadů; dodávka písků, drceného kameniva a recyklátů. Garantujeme kvalitu odvedených prací, maximální spolehlivost a dodržování termínů.